RRP | Ouvrages

Zwingli, Huldrych :
Epistolae prioris Pauli ad Corinthios (Zürich 1528)
Zwingli, Huldrych :
Argumentum in epistolam priorem Pauli ad Corinthios (Zürich 1528)
Zwingli, Huldrych :
Epistolae posterioris Pauli ad Corinthios (Zürich 1528)
Zwingli, Huldrych :
Argumentum in epistolam posteriorem ad Corinthios (Zürich 1528)